Yangın Söndürme Cihazları Periyodik Bakım Sözleşmesi

MADDE 1

TARAFLAR:

YÜKLENİCİ                              :                                              TEDARİKÇİ                              :

ARES TRAFİK YOL MALZ. İŞÇİ SAĞ.TEÇ.VE                          
YANGIN SİSTEMLERİ                                                                               

 

                                                                                        

                      

 MADDE 2-                                                        

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Tedarikçiye ait ÇANAKKALE binasında bulunan yangın pompası (hidroforu), yangın dolapları, yangın algılama&alarm sistemleri, acil yönlendirme tabelaları, acil aydınlatma sistemi, seyyar yangın söndürme cihazları vb.

            Periyodik kontrol, bakım, onarım, test vb servis hizmetleri verilerek müteakip maddelerde belirtilen esaslar içerisinde periyodik bakımı, boşalan cihazlara dolum işlemi yapılmasını ve ihtiyaç görülürse yeni cihaz verilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

            Küçük çaptaki yangınların ilk müdahalesi veya biraz daha büyümüş yangınlarda, söndürüle amaçlı kullanılan taşınabilir yangın söndürme cihazları tozlu, gazlı, köpüklü&sulu söndürücüler olarak dört grupta toplanabilir. Kurumumuza bağlı Çanakkale Yeni Küçük Sanayi dolum tesislerinde taşınabilir yangın söndürme cihazlarının kullanımı bakımı dolum ve kontrolleri İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müşterek olarak hazırladığı 9 Eylül 2009 tarihli 2009/15316 karar sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve güncellenen “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yapılacaktır.

 

MADDE 3-

İŞİN KAPSAMI:

  1. Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO11602 belirtildiği gibi TS 11748 standardına göre yapılacaktır.
  2. Yangın Alarm ve Söndürme sisteminin periyodik kontrolleri ve bakımlarının yapılması ilgili yönerge ve mevzuatlara göre yapılacaktır.
  3. Yangın dolaplarının periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması ilgili yönerge ve mevzuatlara göre yapılacaktır.
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesi EK’ tedir.
  • Tedarikçi firmanın önceden talebi doğrultusunda yüklenici firma ilgili belgeleri tedarikçiye ibraz etme durumundadır.

TAH

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtarafında kendi kurum yâda işletmelerinde önceden yapılan çalışma doğrultusunda taşınabilir yangın söndürme cihazı satın alma, sistem kurulum ve donanımlarının mevzuat hükümleri doğrultusunda yapıldığı, kullanılan cihaz tip ve sayılarında yönetmelik gereği standardın sağlanmış olduğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılacak ve değişiklik yapılmayacaktır. Değişiklik gerektiği durumlarda sözleşmenin C-3 madde 3. paragraf geçerlidir. Satın alınan veya dolum bakımı yaptırılan yangın söndürme cihazları ile yangın hidroforu, algılama&alarm sistemleri ve yönlendirme tabelaları vs.nin TSE standartlarına uygunluğu, söndürme gücü yüksek gaz, toz vb. maddenin kullanıldığı istendiği takdirde ücreti karşılığı ilgili kurumlarda test ettirilebilecektir.

  1. Satın Alınacak ve/veya Dolum Bakımı Yapılacak Yangın Söndürme Cihazları ile Yangın Dolapları

1)  Cihaz imalat ve satış uygulamaları, 18.10.2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan “Yangından Korunma, Yangın Söndürücü Maddeler, Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) ile ilgili tebliğ ‘’TS EN 615’’ standardı” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

2)  Yangın söndürme cihazlarının test, dolum ve hizmetlerini TS 862- EN 3 standardı ile ilgili tebliğ esaslarına göre yapılacaktır.

3)  9 Eylül 2009 tarih ve 15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre seyyar söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir defa (tedarik süresinden 12 ay sonra) yerinde genel kontrolleri firmamız personelleri tarafından nezaretçi kontrolünde önceden belirlenen ücret karşılığında yapılacaktır. Kontroller sonrasında cihazlar üzerine kontrol etiketi yapıştırılacak, firma kaşeli rapor kurum yetkililerine sunulacaktır. Bu kontroller sonucu bakım yapılması gerektiği tespit edilen cihazlara sözleşmenin B-1 maddesi gereği bakım&dolum işlemi ücreti karşılığı yapılacaktır.

            İkinci yılın sonunda cihazlar atölyeye alınarak atölye bakımları yapılacaktır. Bu bakımda cihaz içindeki toz değiştirilmeyecek, cihazlar üzerine yeni kontrol etiketi yapıştırılarak firma kaşeli rapor kurum yetkilisine sunulacaktır.

            Üçüncü yılın sonunda ilk yıl yapılan yerinde kontrol tekrar edilip dördüncü yıl cihazlar atölyeye alınacak ve yediden doluşları yapılacaktır.

            Yıllık periyodik kontrolleri yaptırılmayan / aksatılan cihazlar garanti kapsamı dışında çıkmaktadır.

4)  Firmamız personelince kurum personeline, cihazların tanıtımı, kullanımı ve aylık kontrolü konusunda bir defaya mahsus teslim esnasında eğitim verilerek tanıtım yapılacak ve yapılacak bu tanıtımda boşalacak tüp için ücret talep edilmeyecektir.

            Bu eğitim ve tanıtım İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinde geçen, yılda bir defa tekrarlanması gereken Acil Durum Tahliye Tatbikatları ve Uygulamalı Yangın Eğitimleri yerine geçmez. Firmamız eğitmenleri tarafından katılım belgeli veya sertifikalı olarak ücret karşılığı ilgili yönetmelik hükümlerinde geçen eğitimler gerçekleştirilebilmektedir.

5)  Kurum tarafından kendi talebi doğrultusunda malzeme teslim edildikten sonra içinden seçilecek bir adet yangın söndürme cihazı numune alınarak toz analiz raporu istenebilecek ve ücreti kurum tarafından ödenecektir.

6) Yangın söndürme cihazlarının dolum&bakım sonrası ve yeniden satın alınması sonrasında kurum tesisinde teslim alınması sırasında ve kendi talebi doğrultusunda firmamız tarafından tüplerden rastgele seçilecek bir adet cihaz yangın söndürme işleminde test edilecek, işlem sonunda ‘’test deney raporu’’ hazırlanacak ve boşalacak tüpler ücret karşılığında yeniden doldurulacaktır.

7)  Yangın dolaplarının tedarikçi firma tarafından aylık kontrolleri yapılarak kontrol formları düzenlenecek ve yüklenici firmaya e-posta yolu ile bildirilecektir. Aylık kontrolleri yapılmayan yâda aksatıldığı tespit edilen yangın dolaplarında doğabilecek aksaklıklardan tedarikçi sorumlu değildir.

Yangın dolapları tedarikçi firma tarafından yılda bir defa (teslim süresinden 12 ay sonra) şarjlanacak, basınç kaybı ve su kaçağı olup olmadığı tespit edilerek yazılı rapor haline getirilecektir. Sunulan rapor çerçevesinde bakım onarımı gerektiği tespit edildiğinde ücreti karşılığı bakım onarımları / yenilenmesi yapılacaktır.

  1. Cihaz Dolumlarında Dikkat Edilecek Hususlar

1)  Garanti / servis taahhütname süresi içerisinde kendiliğinden meydana gelecek bünyesel bozulma ve mührü koparılmamış, deformasyon ve darbeye maruz kalmamış olduğu halde göstergesi (manometresi) değeri göstermeyen cihazlar (çalışma basıncı: 18 BAR) firmamız tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek / atölye bakıma alınacaktır.

Ancak ani elektrik akımı ve doğa olayları ile engellenemeyen nedenlerden dolayı kullanılan ve mühürleri koparılan cihazlardan dolum ücretleri alınacaktır.

2)  Dolum ve bakımı yapılan cihazlar hidrostatik basınç testine (sızdırmazlık testi) tabi tutulacaktır. Test sonucu doluma uygun olmadığı tespit edilen tüpler için rapor tanzim edilerek yeni tüp&cihaz ile değiştirilecektir. Bu tüplerin ücretleri kurum tarafından karşılanır.

Dolum yapılan cihazlar TSE standartlarında belirtilen renk ve cins boya ile boyanacak, boyama işlemi yangın söndürme cihazlarının orijinal rengine uygun olarak manometresine ve hortumuna taşmayacak şekilde yapılacaktır.

Cihazların üzerine, kullanma talimatı, kontrol çizelgesi ve kontrol çizelgesine dolum tarihi yazılacaktır.

3)  Cihazlar dolum için firmamız tarafından tesis / kurumunuzdan teslim alınırken firmamız kaşeli teslim alma tutanağı imzalanarak toplu halde alınacak, cihazların bulundukları yerden toplanması tesis / kurum çalışanlarınız tarafından yapılacaktır. Cihaz doluşlarında kurum tarafından görevlendirilecek bir personel gözetmen olarak bulundurulabilir.

Yüklenici firma tarafından tedarikçi firmaya geçici görev belgesi ile görevlendirilen personelin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki sorumluluğu Tedarikçi firmaya ait olup yüklenici çalışanları kendisine yazılı tebliğ edilen kurallara uymak zorundadır.

  1. Periyodik Kontrol/Bakımlarda Dikkat Edilecek Hususlar

1)  Binaları Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımları TS ISO 11602-2 standardına göre yapılacaktır. Bu doğrultuda, taşınabilir yangın söndürme cihazları her yıl periyodik olarak yüklenici firma tarafından standartlara uygun olarak kontrol edilecek, yapılan kontroller rapor halinde idareye teslim edilecektir. Periyodik kontrol hizmeti alan tesislerde kontroller yangın güvenliği sorumlusu veya temsilcisinin gözetiminde yapılacaktır. Bu işlem nakliye ve ulaşım bedeli hariç ücretlendirilecektir.

2)  Kurum tesisinin gerek görmesi halinde, ücreti önceden planlanan bedel karşılığında dolum-bakım yapılanlarda söndürme maddesi ve yeni alımlarda yeni tüp komple TSE laboratuarlarına idarece muayene ve deneye tabi tutulabilecektir.

3)  Portatif yangın söndürme cihazların kurum personeli tarafından zeminden 90 cm (tetik tertibatı) yüksekliğe monte edilmesi gerekmektedir. Cihazlar tedarikçi tarafından teslim esnasında verilen bakım ve kontrol eğitimi doğrultusunda ayda bir defa alt üst edilmeli, manometre ve donanımlarının gözle kontrolleri yapılmalı bu kontroller kontrol formuna işlenerek yüklenici firmaya e-posta yolu ile bildirilmelidir.

Tedarikçi firmaya talebi doğrultusunda on-lıne kullanıcı şifresi verilecek, bu şifre ile kontroller sisteme otomatik olarak işlenebilecektir.

Ayrıca yangın söndürme cihazlarının konulacağı yer çıkabilecek yangın sınıfına uygun olmalıdır. Bu işlem için ilk keşif esnasında kurumunuza ücretsiz bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeye aykırı hareket edilmesinden dolayı meydana gelebilecek aksaklıktan yüklenici sorumlu değildir. Kurum ücretini ödeyerek yazılı rapor halinde yangın risk analizi talep edebilir.

4)  TSHYB 11827 Madde 4-2 15 Gereği müşteri 30 gün aralıklarla iş yerinde bulunan görevlendirilmiş bir personele periyodik yerinde kontrolleri yaptırtarak KONTROL FORMU oluşturması ve bu kontrolleri yüklenici firmaya e-posta yolu ile bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmeyen aksaklıklardan ve kurum tarafından gerekli periyodik kontrollerin yapılmadığı tespit edilen cihazlardan yüklenici firma sorumlu değildir ve bu cihazlar garanti kapsamı dışındadır.

MADDE 4-

GARANTİ ŞARTLARI:

Kurum tesisinde bulunan satışını yaptığımız sıfır cihazlar TSE belgeli olup,  ‘’4 YIL’’ imalat hatalarına karşı garantilidir. Garanti devamlılığı şartları bu sözleşme içerisinde belirtilmiştir. Doluşları yapılan cihazların garantileri ise ‘’1 YIL’’ olacaktır.

 

 

MADDE 5-

ÖZEL ŞARTLAR:

       a.) ARES TRAFİK YOL MALZE.İŞÇİ SAĞ.TEÇ. VE YANGIN SİSTEMLERİ

tarafından üzerinde mühür ve etiketi bulunan yangın söndürme cihazları başka şahıs ve firmalara bakım ve kontrolleri yaptırılmayacaktır.

b.)  Adımızı kullanarak dolum-bakım yapmak isteyen firmalar karşınıza çıkabilir. Bu tür şüpheli durumlarda firmamızla irtibat kurulmaması durumunda sorumluluk firmamıza ait değildir.

c.) Yangın pompası (hidroforu), yangın dolapları, yangın algılama ve söndürme cihazlarının periyodik bakım ücreti sözleşme süresince dönemlerde toplam (Sadece YSC Periyodik Bakımı için) TÜP BAŞINA       TL (KDV nakliye ve ulaşım hariçtir) Diğer hizmetler için ayrıca görüşülecektir. Bu bedeller yıllık her yıl sonunda TÜFE oranında güncellenecektir.

d.)  İşbu Sözleşme 08.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer ve 08.01.2025 tarihinde sona erer

e.)  Taraflar sözleşmede belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatın, yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

f.)  Dolum bakımı yapılan tüm yangın söndürme cihazları yıllık bakımları yaptırılmadığı / aksatıldığı ve aylık kontrolleri yapılmadığı takdirde sorumluluğumuzun dışında olacaktır.

g.)  İşbu sözleşmenin akdinden doğan damga vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç vb. yükümlülük YÜKLENİCİ Sorumluluğundadır.

h.)  Taraflar, işbu sözleşme ile doğan hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara devredemezler.

MADDE 6-

İHTİLAF HALİ: Sözleşme nedeni ile doğacak her türlü ihtilafın halinde ÇANAKKALE Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

MADDE 7-

TÜPDOLUMLARI:                 +KDV
            YENİTÜP:                         +KDV
             DOLUM ZAMANI KIRILAN TETİK VE MANOMETRE, LANSLAR FİYATLANDIRILACAKTIR
4 YIL BİTİMİ DOLUM FİYATINDAN YÜZDE 15 ARTTIRIMI YENİ SÖZLEŞME HAZIRLAMAYA KARAR VERİLMİŞTİR. (00*15%+KDV)

MADDE 8

ONAY: İş bu sözleşme 7 Madde’den oluşmuş dört yıllık ve tüp için yapılmış olup, sözleşmede belirtilen şartlar karşılıklı olarak yerine getirildiği sürece dört yıl geçerli olmaktadır. Ayrıca; sözleşme tarafların rızası ile 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Doğru Yerdesiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.